Schloss Burg

Impression vom Innenhof im Schloss Burg.